مشاوره فنی

 • مشاوره در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاه، پزشکی، دندانپزشکی و زیبایی

 • مشاوره، ساخت و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و سفارشی
 • مشاوره و ساخت در حوزه قالب های لوازم مصرفی پزشکی
 • مشاورهههههههههه
Entrepreneurs

ساخت و توسعه محصول

 • ساخت
 • ساخت
 • توسعه
 • توسعه

تامین قطعات، تعمیر تجهیزات

 • تامین
 • تامین
 • تعمیر
 • تعمیر
Professional firms